Monday, April 11, 2005

کارخانه داران شهر قم نميتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارندکارخانه داران شهر قم نميتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارند.

نامهای عربی مجاز ترکی غير مجاز

در حالی که ترکها اکثريت ساکنين استان قم را تشکيل ميدهند اما کارخانه داران اين شهر نميتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارند. ولی نامهای عربی به خاطر وجود روحانيان! (که بسياری از آنان ترک زبانند) مجاز است. مثلا (لينا) که نامی عربی است مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است.

يکی از سرمايه گذاران آذربايجانی ساکن قم که نامهای متعدد ترکی را برای اخذ جواز به شرکت ثبت شرکتها ارائه داده است ميگويد؛ نام ترکی را برای محصولاتی که در قم توليد ميشوند نميپذيرند. و به خاطر همين کارخانه‌ای را که احداث کرده‌ايم معطل مانده است. او ميگويد تاکنون
برای اين کارخانه را پيشنهاد داده‌ايم اما هيچکدام از نامها مورد موافقت قرار نگرفته است

اين درحالی است که در علاوه بر ترکهايی که از شهرهای مختلف آذربايجان طی چند دهه اخير به اين شهر مهاجرت کرده‌اند ترکان شاهسون و خلج از ساکنان بومی اين استان محسوب مي‌شوند که از جمعيت زيادی برخوردارند.

لازم به ذکر است که شبکه استانی هم هيچ برنامه‌ای به زبان ترکی ندارد. اين تبعيض ظلم و اجحافی آشکار در حق ترکزبانانی است که در سراسر اين مرز و بوم ساکنند. بايد از مسئولين پرسيد چطور ثبت نامهای ترکی در تهران ايراد ندارد ولی در قم ممنوع است.!؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home