Tuesday, April 25, 2006نام شرکتها و بنگاه های اقتصادی با بار فرهنگی شوونيستی

مبارزه منفی در بعد اقتصادی

فعالين ملی – مدنی آذربايجان برای بر چيدن هر نوع تبيض و نابرابری بايد در جبهه های مختلف در برابر شوونيستها ايستادگی و مبارزه کنند. در بعد رسانه ای، فرهنگی، سياسی و اقتصادی بايد رودرروی شوونيستها بياستند. و با توجه به اينکه در بسياری از بنگاههای اقتصادی اهداف شوونيستی دنبال می شود. و اکثر اين بنگاهها دارای بار فرهنگی شوونيستی است، تحريم کالا و خدمات آنها می تواند يک نوع مبارزه منفی از بعد اقتصادی باشد. و در مقابل با خريد و استفاده از کالا و خدمات مراکز اقتصادی که بار فرهنگی آذربايجانی و ترکی دارند. و آنهايی که در آذربايجان موجب اشتغال شده اند. و بازگشت سرمايه به آذربايجان را انجام می دهند . به بنيه اقتصادی آذربايجان کمک کنيم. و حالا با نام و خدمات چند تا از اين بنگاهها آشنا می شويم.

1. بانک پارسيان:

اين بانک يک بانک به اصطلاح خصوصی تازه تاسيس شده در ايران است که اسم آن دارای بار فرهنگی شوونيستی می باشد. و اين بانک تازگيها شعبات خود را در آذربايجان هم گسترش داداه است. عدم سپرده گذاری در اين بانک به فعالين حرمت ملی آذربايجان توصيه می شود. و به همه ملت آذربايجان هم توصيه کنيم که از خدمات اين بانک استفاده نکنند

2. ماسيس:

اين شرکت يک شرکت ارمنی است، که در زمينه توليد فرآورده های گوشتی از جمله سوسيس و کالباس فعاليت می کند. و می توان گفت که از شرکتهای بزرگ توليدکننده سوسيس و کالباس در ايران می باشد. اين شرکت در روز 24 آوريل با نصب چندين پلاکارد بزرگ در خيابانهای تهران تبليغات شديدی بر عليه ترکها به راه می اندازد. و هر سال مقداری از سود خويش را به ارامنه افراطی ايران اختصاص می دهد. ارامنه به آغری داغ ماسيس می گويند.

3.هاکوپيان:

از توليد کننده های بزرگ پوشاک در ايران می باشد که به دست ارامنه اداره می شود. شعبات مختلفی در تهران و شهرستانها دارد. و اداره کنندگان آن کمک های متعددی به ارامنه افراطی می کنند.

4. شرکتهايی که دارای نام پارس هستند:

از جمله اين شرکتها می توان به پارس ( توليد کننده راديو و تلويزيون و لباس شويی ) پارس خودرو ( توليد کننده خودرو) پارس الکتريک ( توليد کننده وسايل الکتريکی) پارس کولا ( توليد کننده نوشابه) و به هزاران شرکت کوچک و بزرگ که دارای نام پارس هستند اشاره کرد. همه اين شرکتها دارای بار فرهنگی شوونيستی هستند.

5.هتلها و مراکز توريستی که دارای نام آريا، داريوش و کوروش هستند:

از جمله اينها هتل داريوش در کيش و هتل آريا در تهران و شهرهای ديگر می باشد.

و در مقابل اينها می توان به شرکتها و بنگاه های اقتصادی آذربايجانيان اشاره کرد که نام آنها دارای هويت آذربايجانی است. و همچنين بسياری از آنها هم در تبريز و شهرهای ديگر آذربايجان هستند. و موجب رونق اقتصادی آذربايجان شده اند. از جمله می توان به اين شرکتها اشاره کرد.

قاينار خزر ( توليد کننده آبگرمکن و بخاری در تبريز) اروم آدا ( توليد کننده رب و... در اروميه) سن ايچ ( توليد کننده آب ميوه و سانديس ) آی سودا ( توليد کننده شکلات) آناتا ( توليد کننده شکلات و شيرينی) و هزاران شرکت کوچک و بزرگ آذربايجانيان که دارای بار فرهنگی آذربايجانی هستند . و چرخهای اقتصاد آذربايجان را می چرخانند.

در اينجا بايد اضافه کنم که ارامنه کليه کالاهای شرکتهايی که دارای نام ترکی هستند. تحريم کرده اند و شما نمی توانيد در فروشگاهها و سوپرمارکت آنها کالاهای اين شرکتها را پيدا کنيد. از جمله سن ايچ که در همه فروشگاهها عرضه می شود، ولی آنها آن را هم تحريم کرده اند.

باريش مرندلی- مرند

durna 13/10/82

0 Comments:

Post a Comment

<< Home