Sunday, April 30, 2006استفاده از نامهای ترکی با محدودیت و ممنوعیتهای قانونی روبرو است.

گذاشتن نام« الین» برای کودکان ممنوع است،از نام«الینا» استفاده کنید!

موسی ابراهیم اوغلو یکی از اهالی مشکین شهر آذربایجان، پس از صرف دو ماه وقت در اداره ثبت و احوال این شهرستان جهت ثبت اسم «الین» برروی نوه خود، با« نه» ی تحکم آمیز مسئولین اداره مواجه شده است!

مسئولین اداره درجواب اصرارهای ابراهیم اوغلوکه از جانب دامادش عبدالله حسن پور،وکالتا اخذ شناسنامه با نام زیبای تورکی «الین» را برای این طفل دو ماهه بر عهده گرفته است به صراحت گفته اند:

«طبق بخشنامه های موجود استفاده از نامهای ترکی در آذربایجان عموما با محدودیت و بعضا با ممنوعیتهای قانونی روبرو است. ضمن اینکه نام مورد تقاضای شما در کتاب نامهایی که اداره ثبت و احوال مرکز در تهران منتشر کرده وجود ندارد.لذا به شما پیشنهاد می شود از نامهای فارسی استفاده کنید!»

موسی ابراهیم اوغلو میگوید که به این ترتیب به وی پیشنهاد کرده اند تا بجای نام «الین»(تورکی) از نام «الینا» (ی روسی) استفاده کند که هم به ان نام نزدیک است و هم اینکه از زیبائی و لطافت بیشتری برخوردار می باشد!

تاکنون به دفعات شاهد آن بودیم که مسئولین ثبت و احوال شهرهای تورک نشین برخلاف قانون اساسی و نیز کنوانسیونهای بین المللی بخصوص کنوانسیون حقوق کودک ، مانع از نامگذاری اطفال تورک با نامهای بومی و تورکی می شوند!

ارسال کننده خبر: میر بابایی از اهالی مشکین شهر(خیاو)

2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home