Thursday, April 20, 2006سياست تغيير نام مکانهای تاريخی ترک ها

yaser turk oghulu

يکی از سياست های نظام بنيادی فارس مدار اين است که علاوه بر هر گونه تحقير و تحريف و هر گونه ايجاد انزجار در افکار عمومی قوميت ها برای فرار از اصالت خويش ، قدم در راه ديگری نيز گذاشته که تغيير نام مکانهای تاريخی ترک ها و ساير قوميت ها است که اين خود يکی از راههای فرار از اصالت است ( مثالهای ذيل )به گونه ای که بعد از زمان رضا شاه ملعون طبق آمار دوستان در حدود 10000 مکان ، نام چشمه ، نام روستا و رودخانه ها و بناهای تاريخی تحريف شده است

جالب اين است علاوه بر اين که اين که نام اصلی و چند صد ساله مکانهای تاريخی تغيير می کند نام های تحقير آميز نيز بر آنها گذاشته می شود

مثال مکانی به اسم ( ساری قايا )که به ( ساروقيه ) تغيير کرده است که ساروق از سرقت بنيه گرفته به نام مکان دزدها.
مکانی به اسم ( آخما قايا ) که به ( احمقيه ) تغيير داده اند .
مکانی در نزديکی قره باغ به اسم ( يل اسر ) يعنی باد می آيد که به ( هراس ور ) تغيير نام کرده است.
روستائی به اسم( سييوان ) در نزديکی مرند که توسط اين رجال به ( سگبان ) تغيير نام داده است .
يا همين ( سايين قالا ) به ( شاهين دژ ) تغيير نام کرده است .

دوستان با توجه به مثالهای بالا ما قوميتها مخصوصا ترک ها بايد حدالامکان در بين خودمان اسامی تاريخی مکانهای قديمی خود را به نام اصلی خود گويش کنيم .

شاهين دژ کنونی صائين قالای تاريخ

شهرستان شاهين دژ کنونی ( صائين قالا ) که در زمان حمله مغول جزو محدوده مراغه بوده است و حتی زمانی که جغتای پسر مغول در زرينه رود کنونی ( جغاتو با نام اصلی و تاريخی )غرق شد اين رودخانه با اين نام اسم گرفت و زمانی که هولاکو خان برای ساخت هفت قلعه خود از صائين قالا تا بخش هولاسو که به اقتباس از نام وی هولاسو نهادند ، در آن زمان آثار تاريخی زيادی به مانند هفت قلعه دست ريز بر جای مانده که اين آثار تاريخی بدليل اين که هيچ يک از مسئولان اين شهر ترک و اصالت ترک ندارند پاس داشته نمی شود و هر کدام از ايشان با نام يه طرح عمرانی اين تپه هاو قلعه های تاريخی را به قصد چپاول حفاری و تخريب می کنند و اين سياست نظام جمهوری اسلامی فارسی هست که آثار و تاريخ ما ترک ها را از بين ببرند

فرياد يک پارچه ما ترک ها پاسدار تمام تاريخ و زبان ماست

0 Comments:

Post a Comment

<< Home