Wednesday, May 03, 2006فشار ماموران اداره اماکن شهر مرند بر مغازه داران براي تغيير نام ترکي مغازه ها

مامورين اداره اماکن شهر مرند از يک هفته پيش به مغازه ها وبه ويژه به کافي نتهاي که با نام ترکي اسم گذاري شده اند مراجعه مي کنند و ضمن تهديد آنان هشدار داده اند که بايد نام مغازه اشان را بايد تغيير دهند. انان در يک مورد به کافي نتداري به طور واضح اظهار کرده اند که نام مغازه ات را روسي مي حواهي بگذار عربي يا هر زباني که دوست داشتي بگذار لاکن نام مغازه ات ترکي نبايد باشد.

6/2/85

0 Comments:

Post a Comment

<< Home