Wednesday, October 25, 2006در باره نامگزاری اماکن بلوچستان

جای بسی خوشحالی است که ما شاهد نوعی بیداری ملی هستیم و اکنون مردم ما بويژه جوانان بلوچ به هویت و نام ونشان خود و شهر ودیار و سرزمینشان می پردازند. من نیز بر اين باورم که این امر به "فرهنگ سازی" و یا به عبارت والاتر به شکوفائی و رشد فرهنگ ملت بلوچ ياری می رساند. وبلاگ "بلوچی نام و نشان" تلاشها و پیشنهادات انجمن صدای عدالت و واجه مهرنهاد در راستای ترویج اسامی بلوچی خیابانها و میادین را ارج می نهد و برای این دوستان آرزوی موفقیت می نماید. گون نیکئین واهگان

http://balochinames.blogspot.com/ شستونی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home