Saturday, September 15, 2007پروانه کسب چندین مغازه در تبریز مصادره شده است

تشدید فشار جهت تغيير نام مغازه هايي كه نام توركي دارند

میللی شورا- جمعه 23 شهريور 1386: اداره اطلاعات و اماكن تبريز به صورتهای گوناگون صاحبان مغازه هايي را كه اسامی تورکی دارند را مجبور مي كند تا نام مغازه خود را تغيير دهند.

در چندين مورد پروانه كسب تعدادی از مغازه ها توسط مامورين ضبط گرديده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home