Thursday, September 06, 2007امنیت ملی یا بیماری ملی

ترکمن ایلیم: ترکمنها بخشنامه های زیادی را تجربه کردند، بخشنامه میشود که از نوشتن نامهای غلیظ ترکمنی در شناسنامه ها پرهیز شود، بخش نامه میشود، از نام گذاری انجمنها با نامهای ترکمنی پرهیز گردد، بخشنامه میشود نام خیابانها را که با نام شخصیتهای ترکمنی و یا نامهای ترکمنی دارد، به آرامی با نامهای جدید تعویض گردد، نام روستاها و اماکنی که نامهای ترکمنی دارد بدون اینکه مردم را تحریک کنند در مناسبتهای مختلف با نامهای جدید تعویض شوند. نام های جدید و غیر ترکمنی به قدری زیرکانه و در بخشنامه های مختلف در خفا صورت میگیرد که بخشاً این تعویضها و محدودیتها تاًثیر جدی در مردم گذاشته و گاهاً به شکل امری عادی و پذیرفته شده خود را نشان میدهد، نشانه های آنرا میتوان در نامهای مستعار بعضی دوستان ترکمن در خارج از کشور میتوان دید که به جای انتخاب نامهای مستعار ترکمنی به نامهای مستعار غیر ترکمنی پناه میبرند. تلاش حکومت ایران بر این است و بر این بوده از ایرانیها یک ملت بسازد و تمایل دارد این ملت جدید جشنی بر اجساد دیگر ملتها به پا کند و ملتهای تشکیل دهنده این کشور پهناور را نیست و نابود کند،

بخشنامه ی زیر نیز یکی از همان بخشنامه هائی است که برای حفظ امنیت ملی صادر میشود، این بخشنامه ها نه برای حفظ امنیت ملی است بلکه بیماری ملی است که رهبران ایران بر آن گرفتار میباشند.(این بخشنامه در رابطه با آذربایجان صادر شده) سرپرست مديريت بازرگانی بناب، طی نامه ای رسمی به رياست مجمع امور صنفی اين شهرستان اعلام داشت که بنا به دستور رياست سازمان بازرگانی استان بايد از طريق اتحاديه های صنفی تحت پوشش، به واحد های صنفی ابلاغ شود، از استفاده ازاسامی، لغات و جملات ترکی در تابلوها، شيشه فروشگاه ها و برچسب کالاها خودداری شود. چه کسی میتواند ثابت کند که صادر کنندگان اینگونه بخشنامه ها انسانهای بیماری نیستند؟


0 Comments:

Post a Comment

<< Home