Monday, November 19, 2007اداره ی اماکن تیکان تپه( تکاب ) در پی تغییر اسامی تورکی مغازه ها

در پی افزایش چشمگیر اسامی تورکی در معابر عمومی تیکان تپه( تکاب ) اداره ی اماکن این شهرستان وحشت زده درپی تغییر اسامی تورکی مغازه ها بر آمده است . مسوولییت این کار را عبدی رییس اداره ی اماکن تیکان تپه شخصاَ برعهده گرفته است . وی با مراجعات پی درپی به مغازه هایی که اسامی تورکی دارند و فرا خواندن صاحبان این مغازه ها به اداره ی اماکن وتهدید آنها به ابطال پروانه ی کسبشان سعی دارد که اسامی تورکی این مغازه ها را تغییر دهد . در چند روز اخیر موبایل فروشی " بیندیک " ، غذاخوری" گؤی قورشاغی " ومبل " گونش " تحت فشار اداره ی اماکن تیکان تپه وشخص عبدی اسامی خود را تغییر داده اند .

همچنین طی چند ماه اخیر فشارها بر فعالین فرهنگی شهر به شدت افزایش یافته ومغازه ی چندین تن از آنها مورد تفتیش قرار گرفته است . عبدی که از اکراد " زاخورانی " مهاجر اطراف سایین قالا می باشد به منظور سهولت در پیشبرد اهداف شوونیستی دیکته شده به وی ، خود را از تورکهای سایین قالا معرفی مینماید .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی – تیکان تپه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home