Tuesday, July 29, 2008

اعتراض استاد بهروز خاماچی به روزنامه جام جم؛اسامی اصیل آذربایجانی را تحریف نکنیداعتراض استاد بهروز خاماچی به روزنامه جام جم؛اسامی اصیل آذربایجانی را تحریف نکنید

میللی حرکت سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۷:
آذربایجان اویرنجی حرکاتی ( تبریز ) :بهروز خاماچی؛عضو شورای شهر تبریز:در روزنامه جام جم سه شنبه 18/4/87 به شماره 2326 تحت عنوان (( قره کلیسا در سازمان یونسکو به ثبت رسید )) مطالبی نوشته شده است. در این نوشته بدون مطالعه و آگاهی به ادبیات و زبان ترکی نوشته شده: «قره کلیسا در زبان آذری به معنای کلیسای سیاه است که قبلا سنگهای سیاه داشت و...»

قره در زبان ترکی به معنای سیاه، در مواردی چون قره گوز (سیاه چشم)، قره تلی (گیسو سیاه)، قره قاش (ابرو سیاه) و... مرسوم است ولی درمورد ترجمه و نامیدن اسامی تاریخی و جغرافیایی در استان آذربایجان بزرگ قلمرو اصلی زبان ترکی و در قفقازو ترکیه هم قره به معنای سیاه هرگز با عقل مطابقت ندارد حتی در بعضی کتابهای جغرافیایی دانشگاهی و تحقیقاتی هم در ترجمه اصیل «قراچمن» نوشته شده قراچمن یعنی چمن سیاه که در کجای دنیا و طبیعت دیده شده که چمن سیاه باشد. (کتاب ژاک دومورگان ترجمه دکتر کاظم ودیعی) یا قرا سو به معنی آب سیاه در منطقه مغان آذربایجان که مترجم این مطلب حتی به خود این زحمت را نداده که متوجه باشد در آذربایجان و ایران حتی دنیا، رودخانه دائمی هرگز به رنگ سیاه نمی شود بلکه مراد از بکار بردن لغت و اصطلاح (قرا- قار-کارا) به معنی بزرگ و با عظمت است که به چندین نمونهاز این اسامی تاریخی و جغرافیایی در آذربایجان اشاره می شود:

قرا داغ به معنای کوه بزرگ نه کوه سیاه!

قرا باغ به معنای باغ بزرگ نه باغ سیاه!

قرا چمن به معنای چمن بزرگ در مسیر تبریز به میانه

قره سو در مغان به معنای آب بزرگ

قرا کلیسا یعنی کلیسای بزرگ

قراآغاج به معنی درخت بزرگ

قرا خان یعنی خان بزرگ

قراکوشن: کفشن و مزرعه بزرگ در سهند آباد

قراضیاالدین: ضیاالدین بزرگ

قراکهریز: کهریز وچشمه بزرگ در جاده شبستر و طسوج

در ترکیه قارا یا قرا دنیز یعنی دریایی بزرگ که در ترجمه به فارسی دریایی سیاه خوانده می شود که هرگز دریا سیاه نمی شود. این اصطلاح در ترکیه حتی گویش مردم آذربایجان قدیم تبدیل به«کارا» شده بود که می گفتند«فلانی کارا کیشی دیر» یعنی بزرگ و قدرتمند است و «کارلی دی» یعنی توانمند است.

بنابراین لازم است و ضروری به نظر می رسد که ترجمه اسامی تاریخی و جغرافیایی و اصطلاحات بسیار جالب توجه این دیار باید دقت کافی به عمل آمده و از تحریف نام و اسامی اصیل منطقه آذربایجان خودداری شود و بسیار جای تعجب و تاسف است که کسانی در این مورد دست به قلم برده و از خودشان مطالبی را نگاشته و به ذهن مردم رسوخ می دهند که هرگز ترجمه این اسامی کهن تاریخی و مکان های جغرافیایی رسا و صحیح نبوده و نهایتا موجب تصورات اشتباه امیز و قضاوت نادرست می شود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home